Regler

Vad kan din idé handla om?
För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en förbättring av den fysiska miljön som:

  • Gör området eller platsen attraktivare
    eller…
  • Är en ny mötesplats eller förbättrar en mötesplats som redan finns (kan vara inomhus så väl som utomhus – helt enkelt en plats där man träffas!).
    eller…
  • Gör platsen tryggare och trivsammare
    eller…
  • Stärker identiteten och framtidstron hos de som bor i området

Med fysisk åtgärd menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats, t.ex. badbrygga, lekredskap, bänkar, plantering i park, skulpturer, belysning etc. Din idé kan också handla om att förbereda för en fysisk åtgärd, t.ex. en förstudie eller projektering.

Förutom sakerna ovan måste din idé även:
vara till för en bred målgrupp eller kunna användas av så många som möjligt.
inte strida mot kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, t.ex. genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.
placeras eller genomföras på en plats som alla har tillgång till.
lämnas in till Nässjö kommun inom angiven tidsperiod
– godkännas av förslagsställaren efter kommunens bearbetning, förutsatt att förslagsställaren återkopplar inom utsatt tid.

För att din idé ska vara genomförbar får den inte kosta mer än 200 000 kronor. Förslaget ska också långsiktigt kunna skötas och underhållas antingen genom egen/lokal insats (t.ex. en förening) eller av Nässjö kommun. Kostnad och skötsel är något som Nässjö kommun tar reda på innan röstning, om du inte själv redan vet.

Vem får lämna förslag?
Alla som bor i planeringsområdet är välkomna att lämna förslag! Det går bra att göra det ensam eller flera tillsammans.

Hur lämnar jag in mitt förslag?
Bor du i norra delen: Ormaryd, Solberga och Ängs planeringsområde, kan du lämna in ditt förslag HÄR.

Bor du i södra delen: Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygdens planeringsområde, kan du lämna in ditt förslag HÄR.

Bor du i Flisby planeringsområde kan du inte lämna in ditt förslag via kartan. Läs mer om vad som gäller för Flisby HÄR.

Du kan också lämna in ditt förslag till jennifer.cronborn@nassjo.se

Eller skicka med post till:
Kommunledningskontoret
Att: Jennifer Cronborn
Nässjö kommun
571 80 Nässjö

Hur går röstningen till?
Alla boende inom planeringsområdena, oavsett ålder, får vara med och prioritera vilka av de inkomna förslagen som ska genomföras genom att rösta. Varje person har totalt tre röster att fördela på de röstningsbara förslagen. Rösterna kan fördelas fritt på 1-3 förslag. Resultatet av röstningen fastställer prioriteringsordningen för vilka förslag som ska genomföras. Mer information om röstningen kommer när det närmar sig.


Vad gör jag om min idé inte passar in i 1/2 miljon idéer?
Passar inte ditt förslag in enligt de regler och kriterier som finns för 1/2 miljon idéer så finns det andra sätt att söka bidrag. Här är några förslag på andra vägar du kan gå:

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett antal olika bidragsformer: http://nassjo.se/Kommuninvaanare/Foereningar/Foereningsbidrag/Bidragsformer

Leaderföreningen Astrid Lindgrens Hembygd främjar och driver lokal utveckling: http://www.astridlindgrenshembygd.se/startsida/

Region Jönköpings län stödjer regionala utvecklingsprojekt:
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Projektstod/

Felanmälan som gäller elnät, gatubelysning, fjärrvärme, renhållning och vatten & avlopp kan du göra hos Nässjö affärsverk:
http://www.nav.se/Kundservice/Felanmaelan

Felanmälan som gäller gator, lekplatser, parker och natur samt belysning kan du göra hos Nässjö kommun:
http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Avfall-VA-energi-gator/Gator-parker-offentlig-mark/Felanmaelan